Algemene reisvoorwaarden AltijdSporten.nl

Algemene reisvoorwaarden AltijdSporten.nl

AltijdSporten.nl staat garant voor de organisatie van de reizen zoals ze omschreven zijn op deze website en we werken samen met professionele trainers of een International Mountain Leader.

Programma

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op de geboekte reis. De uitgebreide reisbeschrijving die op de website van AltijdSporten.nl te vinden is maakt onderdeel uit van de overeenkomst.

De beschrijvingen zoals vermeld in publicaties op de website(s), flyer en het reisbevestiging zijn zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Kennelijke fouten of vergissingen hierin binden AltijdSporten.nl niet. Door de (weers)omstandigheden of door andere niet door AltijdSporten.nl beïnvloedbare oorzaken kan het noodzakelijk zijn van de sportreisplan af te wijken. Te allen tijde zal AltijdSporten.nl zich maximaal inspannen om een zo goed mogelijk alternatief te bieden. Indien afwijkingen van het sportreisplan leiden tot onvoorziene kosten dan kan AltijdSporten.nl hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

STO Reisgarantie

Om te voldoen aan de wettelijk verplichte garantiestelling maakt AltijdSporten.nl.nl gebruik van de STO Reisgarantie op al haar reizen (behalve losse accommodaties en losse treintickets).

De Stichting Take Over (STO) zal in geval van faillissement van AltijdSporten.nl ervoor zorgen dat je je geld terug krijgt, je reis kunt vervolgen of naar huis kunt reizen. Om dit te kunnen realiseren maakt de STO gebruik van een derdengeldenregeling. Als reiziger betaal je de reissom niet aan STO, maar aan de Stichting Derdengelden Certo Escrow (SDCE). Certo Escrow, een door de Nederlandsche Bank vrijgestelde betaaldienstenverlener, beheert deze stichting. Wanneer voor het einde van jouw reis AltijdSporten.nl niet failliet gaat zal de reissom 1 dag na afloop van je reis door de SDCE overgemaakt worden aan AltijdSporten.nl.nl. Alleen in geval dat AltijdSporten.nl in surseance van betaling komt of failliet gaat vóór het einde van jouw vakantie, maakt Certo Escrow de in bewaring gegeven reissom over aan de STO. Zo kunnen schuldeisers niet bij jouw geld. Indien je nog niet op reis bent ontvang je de betaalde reissom terug. Wanneer je reeds onderweg bent zal de STO ervoor zorgen dat jij ofwel het rechtmatige deel van jouw reissom terug krijgt, dat je jouw reis af kan maken of dat je naar huis kunt terug keren.

Jouw boeking en procedure

Nadat je van AltijdSporten.nl.nl een boekingsbevestiging hebt ontvangen, ontvang je van Certo Escrow per e-mail een uitnodiging met een gebruikersnaam en een wachtwoord. Je wordt gevraagd in te loggen op het beveiligde gedeelte van de website van Certo Escrow. Na bevestiging van de uitnodiging kun je direct overgaan tot betaling. Afhankelijk van het tijdstip van de boeking krijg je een verzoek tot betaling van de aanbetaling en later tot betaling van het restant van de reissom of tot betaling van de hele reissom in één keer als je kort voor vertrek van de reis boekt. Voor alle boekingen geldt dat de volledige reissom voor vertrek betaald dient te zijn aan de Stichting Derdengelden Certo Escrow.

Annulering

Een inschrijving voor de sportreis kan per e-mail of aangetekend schrijven worden geannuleerd. De datum van verzending van de e-mail zal als annuleringsdatum gelden als de leesbevestiging binnen 7 dagen daarop verstuurd is. De datum van poststempel geldt ook als annuleringsdatum.

Bij annulering door de deelnemer is deze de volgende bedragen verschuldigd:

  • Bij directe annulering (d.w.z. binnen 24 uur): niets
  • Bij annulering tot 56 dagen voor vertrek: het bedrag van de aanbetaling
  • Bij annulering tussen de 56e en 42e dag voor vertrek: 30% van de reissom
  • Bij annulering tussen de 42e en 28e dag voor vertrek: 50% van de reissom
  • Bij annulering tussen de 28e en 14e dag voor vertrek: 75% van de reissom
  • Bij annulering tussen de 14e dag tot 7e dag voor vertrek: 90% van de reissom
  • Bij annulering binnen 7 dagen voor vertrek: 100% van de reissom

Een annulering is pas definitief na bevestiging van ontvangst door AltijdSporten.nl. Als de annulerende deelnemer zelf voor een vervangende deelnemer zorgt vervallen bovengenoemde kosten.

Minimum aantal deelnemers

Indien het minimum aantal van een reis niet gehaald wordt, behoud jij alsook AltijdSporten.nl het recht de reis te annuleren. Hieraan zijn voor jou geen kosten verbonden. De aanbetaling wordt in dat geval naar je teruggeboekt. Besluiten we samen de reis toch door te laten gaan, dan zullen wij, ondanks de hogere kosten, de reisprijs niet verhogen.

Reisverzekering & aansprakelijkheid

Voor bergsport is een adequate reisverzekering verplicht, bijvoorbeeld die van de NKBV. Heb je een doorlopende reisverzekering kijk dan goed na of en in hoeverre risicosporten zijn meeverzekerd. Soms vallen reddingskosten (medisch noodzakelijk vervoer) onder de medische kosten. Voor het geval je de medische kosten laat dekken door je eigen ziektekostenverzekering, dan moet je controleren of deze medische kosten werelddekkend zijn.

Het is verstandig een annuleringsverzekering af te sluiten. Niet alleen vóór de reis geeft deze verzekering dekking maar ook bijvoorbeeld bij vertraging of bij vroegtijdig moeten afbreken van de reis. Om in geval van calamiteiten snel te kunnen handelen is het raadzaam de gegevens van de verzekeraar, het polisnummer en een alarmnummer bij je te dragen tijdens de tochten.

Deelname

AltijdSporten.nl is verantwoordelijk voor een goede uitvoering van de sportreis. Een goede uitvoering is mede afhankelijk van de omstandigheden ter plaatse, de groepssamenstelling en het verloop van de sportreis. Het karakter van de sportreis is avontuurlijk en sportief.  Deelname hieraan is mogelijk als je over het conditieniveau beschikt zoals aangegeven bij de sportreisbeschrijving en de overige daarin aangegeven deelnamevoorwaarden, en geen aandoeningen hebt of medicijnen gebruikt die je parten kunnen spelen bij de sportreis. AltijdSporten.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van deelnemers. Bergsport is een risicosport; deelname aan een sportreis geschiedt op eigen risico.

We gaan er vanuit dat je het inschrijfformulier naar waarheid hebt ingevuld en geen informatie hebt achtergehouden die voor ons van belang zijn voor een veilige reis. We benadrukken dat we deze informatie vragen voor zowel je eigen veiligheid als die voor de andere deelnemers en voor ons. Mocht de informatie veranderen tussen het moment van inschrijven en de reis, laat dit ons dan tijdig weten.

Informatie en reisbescheiden

Voor aanvang van een meerdaags sportreis verstrekt de AltijdSporten.nl de deelnemer een telefoonnummer voor noodgevallen.

Bij een sportreis in het buitenland dient de deelnemer in bezit te zijn van alle documenten die in het land van bestemming of doorreislanden verplicht zijn, zoals een geldig paspoort, eventuele visa, bewijzen van inenting et cetera. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor controle van de door de AltijdSporten.nl hierover verschafte informatie.

AltijdSporten.nl is niet aansprakelijk indien de deelnemer niet aan (delen van) de sportreis kan deelnemen wegens het gemis van een benodigd document. Alle gevolgen hiervan zijn voor rekening van de deelnemer. 

Aansprakelijkheid

AltijdSporten.nl, noch de trainers en gidsen van AltijdSporten.nl kunnen aansprakelijk gesteld worden voor opgelopen schade en/of letsel bij activiteiten tenzij er sprake is van nalatigheid. Deelname aan de reizen is op eigen risico. Je kan erop vertrouwen dat wij er alles aan doen om een reis veilig en verantwoord te organiseren.

Wet Bescherming Persoonsgegevens

AltijdSporten.nl zal persoonsgegevens behandelen conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Door het inschrijven ga je akkoord met vermelding van je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres op een lijst die aan alle deelnemers wordt verstrekt.

Ook ga je ermee akkoord dat je naam, mobiele telefoonnummer, gegevens van je verzekeraar (naam, het polisnummer en een alarmnummer) en een noodnummer van een prive contactpersoon op een lijst staan die aan alle begeleiders en teamleden van de reis wordt verstrekt. Deze lijst wordt uitsluitend gebruikt om zo snel en goed mogelijk te kunnen handelen bij calamiteiten.

Klachten

Indien de deelnemer een tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst constateert, dient hij deze zo spoedig mogelijk te melden bij AltijdSporten.nl, opdat deze een passende oplossing kan treffen. Indien de tekortkoming niet binnen een redelijke termijn wordt opgelost en afbreuk doet aan de kwaliteit van de sportweek of de activiteit, moet deze zo spoedig mogelijk worden gemeld aan de AltijdSporten.nl of diens vertegenwoordiger ter plekke. De communicatiekosten worden door AltijdSporten.nl vergoed, tenzij blijkt, dat deze redelijkerwijs niet hadden behoeven te worden gemaakt.

Indien de klacht ter plaatse niet naar tevredenheid behandeld wordt, kan deze uiterlijk binnen 14 dagen na afloop van de sportreis of de activiteit schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij de AltijdSporten.nl. Heeft de sportreis of de activiteit geen doorgang gevonden dan geldt hiervoor een termijn van een maand na de oorspronkelijke aanvangsdatum.

Iedere afspraak uit welke hoofde dan ook, als ook ieder recht op ontbinding van de overeenkomst, vervalt bij niet tijdige melding doch in ieder geval na één jaar na afloop van de sportreis of de activiteit of, indien de sportreis of de activiteit geen doorgang heeft gevonden, één jaar na de de geplande aanvang.

Copyright en pers

Zonder schriftelijke toestemming van AltijdSporten.nl is het niet toegestaan foto’s, beeltenissen of teksten van de website of andere communicatie uitingen over te nemen. Het is niet toegestaan zonder toestemming van AltijdSporten.nl informatie die de privacy van de reizigers kan schaden via massamedia naar buiten te brengen.