Privacy Statement – Altijdsporten.nl, onderdeel van STAPS.cloud

Dit is het privacy statement van M. Staps, h.o.d.n. STAPS.cloud, hierna: STAPS.cloud. STAPS.cloud is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 85772526 en is gevestigd aan de van Berkumstraat 12 (5014MC) te Tilburg. In dit document wordt uitgelegd hoe STAPS.cloud omgaat met het verwerken van uw persoonsgegevens. Bij de verwerking van uw persoonsgegevens betracht STAPS.cloud de grootst mogelijke zorgvuldigheid.

Verkrijging persoonsgegevens: 

Indien u gebruikmaakt van de website van STAPS.cloud, verstrekt u zelf een aantal persoonsgegevens aan STAPS.cloud. Onder persoonsgegevens wordt verstaan alle gegevens die betrekking hebben op geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Categorieën persoonsgegevens

STAPS.cloud verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • Contact- en NAW-gegevens, waaronder locatiegegevens, e-mailadres;
 • IP-adres;
 • Overige door u zelf verstrekte persoonsgegevens.

Doel van de verwerking

De persoonsgegevens die door STAPS.cloud verwerkt worden, hebben ten doel om:

 • contact met u op te nemen om u te informeren over de door u afgenomen diensten en de uitvoering daarvan;
 • haar diensten te kunnen uitvoeren;
 • haar dienstverlening te verbeteren;
 • wettelijke verplichtingen na te kunnen komen;
 • marketing en communicatie uitingen te kunnen doen, waaronder het verbeteren van de website door middel van het analyseren van bezoekersgedrag op de website;
 • met derden gegevens uit te wisselen ten behoeve van de uitvoering van de dienstverlening, voor zover dit noodzakelijk is.

Grondslag verwerking

Het verwerken van persoonsgegevens is slechts mogelijk op grond van de hiernavolgende grondslagen: (i) wettelijke verplichting, (ii) uitvoering overeenkomst, (iii) verkregen (uitdrukkelijke) toestemming van de betrokkenen, en (iv) gerechtvaardigd belang. Bij het verlenen van de diensten van STAPS.cloud worden persoonsgegevens verwerkt. STAPS.cloud verwerkt uitsluitend gegevens die STAPS.cloud noodzakelijk acht voor (het verbeteren van) de dienstverlening en gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens die zij over u en uw gebruik van de diensten heeft verzameld. De grondslag voor het verwerken van deze gegevens is de overeenkomst die u met STAPS.cloud  bent aangegaan. Ook kunnen er persoonsgegevens van u verwerkt worden door het bezoeken van de website https://altijdsporten.nl indien u hiervoor toestemming hebt gegeven.

Noodzaak verwerking 

De verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk om de dienstverlening uit te kunnen voeren. De diensten die STAPS.cloud biedt, kunnen zonder het verwerken van uw persoonsgegevens niet volledig uitgevoerd worden. Indien voor specifieke doeleinden met betrekking tot de persoonsgegevens uw expliciete toestemming is vereist, dient u hiervoor separaat toestemming te geven.

Geautomatiseerde besluitvorming 

Er is geen sprake van geautomatiseerde besluitvorming.

Bewaartermijn

De door STAPS.cloud verwerkte persoonsgegevens worden bewaard conform de relevante wet- en regelgeving. Indien een langere bewaartermijn noodzakelijk is op grond van wet- of regelgeving, worden de persoonsgegevens langer bewaard conform deze eisen. Alle (verkregen) persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk.

Jonger dan 16 jaar?

Als u minderjarig bent, dus jonger dan 16 jaar, dan mag u alleen toestemming geven voor het verwerken van uw persoonsgegevens met toestemming van een van uw ouders of wettelijke voogd. Het is dan belangrijk dat uw ouder(s) of uw voogd dit statement leest. Zij kunnen ook de rechten uitoefenen die u hebt met betrekking tot de persoonsgegevens die u bij STAPS.cloud achterlaat, zoals het recht om u te verzetten tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens of het recht op inzage in en correctie van uw gegevens.

Verwerking door derden

STAPS.cloud deelt geen persoonsgegevens met derden. STAPS.cloud zal persoonsgegevens slechts met derden delen indien dit strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst en om te voldoen aan relevante wet- en regelgeving. Er worden geen persoonsgegevens verkocht. Op STAPS.cloud kan een wettelijke verplichting rusten om persoonsgegevens met derden te delen. Indien met derden persoonsgegevens worden gedeeld, worden hiervoor verwerkersovereenkomsten gesloten.

Beveiliging van Persoonsgegevens 

STAPS.cloud neemt het beschermen van uw persoonsgegevens serieus en neemt dienaangaande, rekening houdend met de stand van de techniek, uitvoeringskosten, alsook met de aard, omvang, context en de verwerkingsdoeleinden en de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico’s voor de rechten en vrijheden van personen, passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen.

Recht van betrokkenen

Als betrokkene heeft u de volgende rechten:

 • Recht op inzage;
  Als betrokkene heeft u het recht om uitsluitsel te krijgen over het al dan niet verwerken van uw persoonsgegevens en, wanneer dat het geval is, om inzage te verkrijgen met betrekking tot de verwerking daarvan.
 • Recht op rectificatie;
  U heeft het recht om rectificatie en aanvulling van onjuiste gegevens te verkrijgen.
 • Recht op gegevenswissing;
  Zonder onredelijke vertraging dient een betrokkene wissing van hem betreffende persoonsgegevens te verkrijgen.
 • Recht op beperking van de verwerking;
  Als betrokkene heeft u het recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. Neem hiervoor contact op met STAPS.cloud.
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens;
  Een betrokkene heeft het recht om de hem betreffende persoonsgegevens die hij verstrekt heeft aan STAPS.cloud, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen om deze persoonsgegevens eventueel over te dragen aan een derde. Een betrokkene kan STAPS.cloud ook de opdracht geven om deze gegevens rechtstreeks aan een derde over te dragen.
 • Recht van bezwaar;
  De betrokkene heeft te allen tijde het recht om vanwege met zijn specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen. STAPS.cloud staakt de verwerking van de persoonsgegevens tenzij er sprake is van dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking die zwaarder wegen dan de belangen, vrijheden en rechten van betrokkene die verband houden met de uitoefening van, instelling of onderbouwing van een rechtsvordering.

Klacht 

Indien u een klacht heeft over de wijze waarop STAPS.cloud met uw persoonsgegevens omgaat, of een van bovengenoemde rechten wenst uit te oefenen, kunt u contact opnemen via de website of per e-mail via info@staps.cloud. Om er zeker van te zijn dat u een recht wenst uit te oefenen verzoekt STAPS.cloud u om een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. U kunt hierbij uw pasfoto en MRZ (strook met nummers onderaan) zwart maken ter bescherming van uw privacy. STAPS.cloud zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 4 weken op uw verzoek reageren. Tevens kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de bevoegde handhavingsinstantie. U kunt hiervoor contact opnemen via deze link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Wijzigingen Privacy Statement 

STAPS.cloud kan te allen tijde de privacyverklaring aanpassen. Op de website staat de meest recente versie gepubliceerd. Houd daarom altijd de website in de gaten voor de meest recente versie. Als het nieuwe privacy statement gevolgen heeft voor de wijze waarop STAPS.cloud reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengt STAPS.cloud u per e-mail daarvan op de hoogte.

Deze versie is voor het laatst vastgesteld op 30 augustus 2022.